سوله تولید آرین شیمی

نمای کلی:

سوله تولید آرین شیمی در سال 1396 اجرا شده توسط شرکت داداسازه

  • تاریخ شروع: سال 1396
  • مقدار پروژه: 2200 تن

جزئیات پروژه:

سوله تولید آرین شیمی در سال ۱۳۹۶ با کارفرمایی شرکت آرین شیمی با تناژ ۲۲۰۰