نمای کلی:

سوله فرح آباد در سال 1392 اجرا شده توسط شرکت داداسازه

  • تاریخ شروع: سال 1392
  • مقدار پروژه: 2000 تن

جزئیات پروژه:

سوله فرح آباد در سال ۱۳۹۲ با کارفرمایی شرکت آرین سینا و آرین مریم با تناژ ۲۰۰۰ تن