نمای کلی:

سوله قوسی قزوین در سال 1396 اجرا شده توسط شرکت داداسازه

  • تاریخ شروع: سال 1396
  • مقدار پروژه: 130 تن

جزئیات پروژه:

سوله قوسی قزوین در سال ۱۳۹۶ با کارفرمایی آقای مهندس نوروزی با تناژ ۱۳۰ تن