نمای کلی:

سوله چیپر در سال 1396 اجرا دشه توسط شرکت داداسازه

  • تاریخ شروع: سال 1396
  • مقدار پروژه: 61 تن

جزئیات پروژه:

سوله چیپر در سال ۱۳۹۶ با کارفرمایی شرکت آرین تخته با تناژ ۶۱ تن