نمای کلی:

پروژه سیمان خزر در سال 1383- 1384 احرا شده توسط شرکت داداسازه

  • تاریخ شروع: سال 1384 - 1383
  • مقدار پروژه: 500 تن

جزئیات پروژه:

پروژه سیمان خزر در سال ۱۳۸۳- ۱۳۸۴ با کارفرمایی شرکت طرح و ساخت آرش با تناژ ۵۰۰ تن