نمای کلی:

کیلومتر ۱۶۸۰۰ و ۱۹۲۰۰ آزاد راه تهران شمال در سال ۱۳۹۴ با کارفرمایی شرکت ملی ساختمان با تناژ ۱۱۰۰ تن

  • تاریخ شروع: سال 1394
  • موقعیت: آزاد راه تهران شمال
  • مقدار پروژه: 1100 تن

جزئیات پروژه:

کیلومتر ۱۶۸۰۰ و ۱۹۲۰۰ آزاد راه تهران شمال در سال ۱۳۹۴ با کارفرمایی شرکت ملی ساختمان با تناژ ۱۱۰۰ تن